Min bok

Borde man oroa sig för KLIMATHOTET?

Staffan MörnerEdit”Min bok”

Klimathotet av Staffan Mörner

Min bok Borde man oroa sig för KLIMATHOTET? kan beställas från Swebbb-TV eller genom att maila mig på klimathotet@outlook.com

Pris: 199:- plus frakt 66:- (totalt 265:-)

När du fått bekräftelse sätter du in 265:- per bok konto (SEB) 5707 32 647 05, så skickar jag din beställning med posten.

Några läsares reaktioner:

“Har boken hemma på bordet, slår upp ibland. Hade det på bordet vid middagsbjudningar (före Corona). Obetalbart bra. Riktig njutning att läsa. Beställde boken precis till mitt barnbarn som födelsedagspresent- 13 år. Perfekt!”

“Boken är mycket läsvärd, borde läsas av alla människor men främst av våra politiker så dom slutar med sina vansinniga och meningslösa projekt.”

“Jag läste färdigt din bok idag. Otroligt berikande och omtumlande. Vilket otroligt arbete som ligger bakom den.”

”… din bok har betytt så mycket för mig, den är ett underverk av populärvetenskap och detaljerad information sammanvävt till en perfekt helhet. Jag brukar rekommendera den till folk som intresserar sig för dessa frågor. Den har allt man som klimatnybörjare drömmer om att få läsa, en perfekt språngbräda in i ämnet.”

Recensioner

Göran Sjöberg: Borde man oroa sig för KLIMATHOTET?

Ingemar Nordin: En faktarik bok om klimatet

Tobias Svensson: Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas


Innehållsförteckning:

1. Pågår det oroande klimatförändringar?
1.1 Är smältande isar ett tecken på en hotande katastrof?
1.2 Hotas isbjörnarna av minskande havsis?
1.3 Riskerar Golfströmmen att stanna?
1.4 Kan global uppvärmning orsaka kalla vintrar?
1.5 Har vädret blivit mer extremt?
1.5.1 Nederbörd (extremt torrt eller blött)
1.5.2 Har det blivit fler och/eller kraftigare stormar?
1.5.3 Har det blivit fler och/eller värre naturkatastrofer?
1.6 Varför blir haven varmare?
1.6.1 Haven är nyckeln till klimatet
1.6.2 Kan växthuseffekten värma haven?
1.6.3 Korrelerar havens uppvärmning med koldioxidhalten?
1.7 Hur mycket stiger havsvattenståndet?
1.7.1 Globala data
1.7.2 Hotas korallöarna i Söderhavet av översvämning?
1.8 Hotas skaldjuren av havsförsurning?
1.9 Varför bleks koraller?
1.10 Är 1 miljon arter utrotningshotade?
2. Vad är 97 % av alla klimatforskare överens om?
2.1 Konsensus
2.2 Missledande studier
2.3 Grundläggande fysik
2.4 Borde man oroa sig för ”metanbomben i Arktis”?
2.5 Fundamental oenighet och osäkerhet
2.6 Observationer som talar emot en förstärkt växthuseffekt
3. Kan den globala uppvärmningen förklaras naturligt?
3.1 Koldioxid och klimat i jordens historia
3.1.1 De senaste 65 miljoner åren
3.1.2 De senaste 400 000 åren
3.1.3 De senaste 10 000 åren
3.1.4 De senaste 1 000 åren – Den medeltida värmeperioden och den Lilla istiden
3.2 Temperaturdata de senaste 150 åren
3.2.1 Markbaserade väderstationer
3.2.2 Justeringar av uppmätta data
3.2.3 Hur motiverar NOAA justeringarna av temperaturdata?
3.2.4 ”Remove the blip” – medveten dataförfalskning?
3.2.5 Dåliga data: Den urbana värmeeffekten
3.2.6 Kvalitetsdata: Bara de bästa väderstationerna
3.2.7 De senaste 40 åren – satellitmätningar
3.2.8 Den bortrollade ”pausen”
3.2.9 Tendentiösa justeringar av data från satelliter och väderballonger
3.2.10 Statistisk manipulation
3.3 Orsaker till den globala uppvärmningen
3.3.1 Beviset för växthusgasernas dominans?
3.3.2 Klimatmodeller
3.3.3 Solaktiviteten
3.3.4 Kosmisk strålning och molnbildning
3.3.5 Oceancykler
4. Kan man lita på FN:s klimatpanel?
5. Vilka risker är vi beredda att acceptera?
6. Vem tjänar på klimathotet?

Noter

Samtliga fotnoter finns längst ner på denna sida.

Rättelse, not 25: National Aeronautics and Space Administration (NASA), Earth Observatory (Archives), Antarctic Temperature Trend 1982 – 2004. Image of the day 27 april 2006. https://earthobservatory.nasa.gov/images/6502/antarctic-temperature-trend-1982-2004


Utdrag från boken

Borde man oroa sig för Klimathotet?

Oroar du dig för klimathotet? Kanske dina vänner, din familj eller dina barn gör det?

I den här boken presenterar jag fakta om klimatet som varken media, politiker eller miljöorganisationer informerar om, men som du och dina närmaste borde känna till om ni verkligen vill ta klimathotet på allvar. 

Oron för klimathotet bygger på tre grundläggande påståenden:

1. Global uppvärmning leder till katastrofala klimatförändringar som visar sig i form av exempelvis smältande isar, stigande havsnivå, fler och kraftigare oväder, mer torka och översvämningar och försurning av haven.

2. Så gott som alla klimatforskare är överens om att vi står inför ett allvarligt klimathot i form av global uppvärmning orsakad av människans ökade utsläpp av växthusgaser.

3. Den globala uppvärmningen kan inte förklaras naturligt, och kan därför med stor säkerhet antas bero på människan.

Dessa påståenden anses odiskutabla, och skeptiker betraktas närmast automatiskt som anti-vetenskapliga, okunniga, känslostyrda, ointelligenta, vilseledda, egoistiska, korrupta eller rent av illasinnade. De kallas nedsättande för ”klimatförnekare”, och får sällan eller aldrig komma till tals på ett rättvisande sätt. 

Därför är det många som inte känner till de skeptiska argumenten. Men med tanke på den ångest, de stora kostnader och viktiga politiska beslut som klimathotet föranleder är det oerhört viktigt att inte bara följa med strömmen, utan att lyssna noga, ta reda på fakta och tänka själv: 

1. Pågår det oroande klimatförändringar?

2. Vad är så gott som alla klimatforskare överens om?

3. I vilken utsträckning kan den globala uppvärmningen förklaras naturligt?

Det är dessa naturvetenskapliga frågor jag fokuserar på i den här boken. Svaren leder dock ofrånkomligen till följdfrågor som delvis är av moralisk och ideologisk art, och där mina reflektioner över de fakta jag presenterar är mer personliga: 

4. Kan man lita på FN:s klimatpanel?

5. Vilka risker är vi beredda att acceptera?

6. Vem tjänar på klimathotet?

(Se innehållsförteckning och noter längst ner på sidan)


Här är några exempel på fakta som du kanske inte kände till:

1. Pågår det oroande klimatförändringar

Enligt den dominerande bedömningen idag kommer en global uppvärmning med 1,5°C jämfört med den förindustriella temperaturen att få katastrofala konsekvenser. Det talas bland annat om smältande isar, torka, stormar, översvämningar och försurade hav. 

Det råder inget tvivel om att den globala medeltemperaturen stigit sedan mitten av 1800-talet – det handlar om någonstans mellan 0,8°C och 1,2°C. Det är i så fall redan mer än hälften av de 1,5°C som antas leda till katastrof. Och om man ska lita till mediarapporteringen verkar det också som att det redan har börjat: att extremt väder blivit vanligare, att isen vid polerna smälter på ett oroande sätt, att öar sjunker på grund av stigande havsvattenstånd och att hela ekosystem är på väg att dö av försurning.

Extremt väder och klimatrelaterade katastrofer förekommer verkligen, men har de verkligen ökat? Vad beror de på, och vilken roll spelar människans utsläpp av växthusgaser?

1.1 Smältande isar

Du vet antagligen att havsisarna i Arktis (runt Nordpolen) smälter. Det har pågått i flera decennier. Är det något man ska oroa sig för? Grafer som den här ser onekligen oroande ut (källa: U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) Global Climate Change):

Isutbredningen

Polarisens minsta utbredning (d v s i september, efter sommaren) minskade med ungefär 3 miljoner kvadratkilometer mellan 1979 och 2019. Hur allvarligt är det egentligen?

IPCC 1990 Observed Climate Variation and Change

Grafer som visar hur den arktiska polarisens utbredning förändrats genom åren har ofta sin startpunkt just 1979. Det brukar motiveras med att det var då man började använda satelliter för dessa mätningar. Men det finns satellitdata ända från 1973, bland annat publicerade i FN:s första rapport om klimathotet 1990, IPCC 1990, s. 224 (mina kommentarer i rött):

Det verkar ju gå lite upp och ner. Kan minskande isar i Arktis möjligen vara en del av en naturlig klimatcykel snarare än en hotande katastrof orsakad av människan?

1979 var tydligen ett år med ovanligt mycket havsis i Arktis, nära 2 miljoner kvadratkilometer mer än 1973. I själva verket var 1979 ett av de isrikaste åren i Arktis under hela 1900-talet. Att välja 1979 som startår för en graf över havsisens utbredning i Arktis ger med andra ord en missledande bild av att det pågår en oroande utveckling på grund av global uppvärmning orsakad av människan. Men det verkar ju inte stämma – den arktiska havsisen har både minskat och vuxit förut.

Men Ok, man kan kanske inte jämföra den korta perioden 1973 – 1979 med vad som händer nu. Och det var kanske en tillfällig förändring, ett exempel på väder och inte klimat?

Det finns dock officiella data för den arktiska havsisens utbredning ända från 1920-talet. Här är en graf över det årliga och 5-åriga genomsnittet i september från det amerikanska Energidepartementet publicerad 1985 (s. 152):

Screen-Shot-2017-02-14-at-6.12.59-AM-down-904x1024

Dramatiskt minskande (och växande) isar i Arktis är uppenbarligen inget nytt. Avsmältningen mellan 1925 och 1955, innan koldioxidhalten i atmosfären stigit nämnvärt sedan förindustriell tid, är fullt jämförbar med vad vi sett efter 1979.

Sätter man ihop de tre föregående graferna – och anpassar skalan – framträder ett mönster som talar för att vi har att göra med en klimatcykel, inte en pågående klimatkatastrof (den antarktiska havsisens utbredning i gult – notera hur den vuxit sedan 1979):

3 grafer Arktisk havsis

Det stämmer bra med de temperaturer som noterats på Island, och korrelerar starkt med Atlantens kalla och varma faser, den s k Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO):

Förändringarna i Arktis de senaste decennierna verkar alltså inte vara onormala, utan ser snarare ut att vara en del av en naturlig klimatcykel. Det finns mycket som talar för det.

Det finns nyare forskning bekräftar bilden av hur isen minskar och växer cykliskt:

Arctic Sea Ice Extent

Intressant nog verkar havsisen i Antarktis (runt Sydpolen) förändras på ett motsatt sätt, som en spegelbild av Arktis (inklusive rekordåret 1979), vilket förstärker bilden av naturliga cykler (IPCC 1990, s. 224):

Sea Ice Southern hemisphere, IPCC 1990

Under ungefär samma period som den arktiska isen växte med nära 2 miljoner kvadratkilometer, minskade havsisen i Antarktis med nästan 5 miljoner kvadratkilometer (havsisarna runt sydpolen är större, eftersom inga landmassor är i vägen), för att sedan börja växa igen när den arktiska isen började smälta 1979 (Källa: amerikanska National Snow and Ice Data Center, NSIDC):

Arktis - Antarktis

När det smälter i norr fryser det till i söder, och tvärtom – det kan väl knappast bero på global uppvärmning…?

Jag återkommer till Antarktis.

I Arktis verkar i alla fall isutbredningen växla naturligt. Isen smälter och fryser till med jämna mellanrum när det blir varmare eller kallare, helt utan människans hjälp.

Men om det är en klimatcykel borde vi kanske kunna se tecken på att trenden börjar vända igen nu efter 40 år? Finns det några tecken på det i Arktis? Titta på SII-grafen från NSIDC igen här nedanför, och notera särskilt perioden 2007-2019:

Det går upp och ner, men bortsett från den ovanligt varma sommaren 2012 så har isutbredningen varit i stort sett konstant sedan 2007.

Data från MASIE vid National Ice Center (NIC) skiljer sig lite från SII, men visar också en i princip trendlös utveckling sedan 13 år:

Arctic sea ice extent sep 2019 MASIE

Man kan förstås inte dra några säkra slutsatser från 13 års data. “Platåer” har förekommit förut, till exempel mellan 1990 och 2000, då minskningen tagit “paus” för att sedan accelerera igen.

Men med tanke på att den arktiska havsisen minskat i liknande omfattning tidigare under 1900-talet för att sedan växa igen finns det dock anledning att tro att de senaste 13 årens relativa stabilitet är ett tecken på att det är på väg att vända den här gången också.

Någon kanske invänder att isens utbredning inte säger så mycket, eftersom den påverkas av vindar, strömmar och stormar. Det är volymen som är intressant.

Men även isvolymen ser ut att ha stabiliserats sedan snart 10 år, enligt Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation System (PIOMAS) vid Polar Science Center:

Arktis havsisvolym PIOMAS

Inget av detta får vi höra från vare sig journalister, meteorologer, politiker eller självutnämnda experter som (agronomen) Johan Rockström som bara fortsatt larma om att polarisen är på väg att försvinna. Ibland för att det varit en ovanligt varm dag, månad eller sommar (som 2012 eller för den delen, i Skandinavien i alla fall, 2018) men oftast liksom per automatik. Det borde väl i alla fall komma upp till diskussion – såvida det inte finns andra drivkrafter bakom klimathotet, som inte har med fakta att göra.

Även glaciärerna har minskat, och det har pågått åtminstone sedan 1700-talet, vilket knappast kan skyllas på förbränning av fossila bränslen (United States Geological Survey, de sarkastiska röda etiketterna tillagda av Tony Heller):

USGS

Att glaciärer försvinner behöver inte heller bero på uppvärmning. Al Gore gjorde Kilimanjaro till en ikonisk symbol för global uppvärmning, men isen och snön har minskat ända sedan 1700-talet på grund av att det regionala klimatet blivit torrare, med mindre nederbörd. Temperaturen på Kilimanjaros glaciärer har aldrig varit över fryspunkten. Man kan lätt se det på de strukturer i isen som formats när den minskat på grund av torka (Källa: Jim Steele):

Kilimanjaro

Glaciärerna i Alperna har också minskat sedan den Lilla istiden, men också periodiskt växt, i takt med att jordens klimat blivit varmare och kallare. Under 1940-talet var minskningen i stort sett lika omfattande som 2010 (Källa: Jim Steele):

Alperna

Hur står det då till med de grönländska glaciärerna? Deras massbalans har faktiskt varit helt normal eller över det normala åtminstone sedan 2011, bortsett från en ovanligt kraftig avsmältning den varma sommaren 2012 (=den röda linjen i alla graferna nedan från Danmarks Meteorologiske Institut, DMI):

Grönland 2011-2018

Vintern 2016-17 ackumulerades mycket mer is än normalt på de grönländska glaciärerna, och 2017-18 var överlag normalt, men långt över genomsnittet under sommarmånadernas smältperiod :

Greenland Ice Sheet Mass Balance 2016-2018

Det här tas ibland som ett bevis på att det inte kan pågå någon global uppvärmning – glaciärerna ser ju ut att växa!? Det är dock inte självklart något starkt argument, eftersom det handlar om en så kort tidsperiod, och det dessutom är en misstolkning av graferna.

Det som visas är balansen mellan hur mycket det snöar och hur mycket av denna nederbörd som försvinner som smältvatten och genom avdunstning. Men glaciärernas totala volym påverkas också av kalvning – glaciärerna rör sig ju mot havet, där is lossnar och flyter iväg som isberg.

Att de grönländska glaciärernas massbalans legat lägre under 2019 än åren innan kan betyda både att det smält/avdunstat mer och/eller snöat mindre:

Greenland mass balance 2019

Men den blå linjen för 2018-19 ligger fortfarande inom det normala, och snö-/istäcket växte ändå med 200 miljoner ton. Frågan är hur mycket glaciärerna förlorat genom kalvning.

Enligt NASA har de grönländska glaciärernas volym minskat med i genomsnitt 286 miljarder (286.000.000.000) ton varje år mellan 2002 och 2017. Det är väl ändå väldigt alarmerande?!

NASA, mass loss greenland's ice sheetDet är, till att börja med, viktigt att få ett grepp om proportionerna här: 286 miljarder ton (286 gigaton) låter väldigt mycket, men man måste  sätta det i relation till den totala ismassan på Grönland:

286 gigaton

När vi får höra att Grönland förlorar is motsvarande hela Manhattan låter det förstås mycket. Men i jämförelse med Grönland är Manhattan inte så stort:

Manhattan jfr Grönland

I förlängningen skulle förstås en fortsatt avsmältning ändå innebära att den grönländska inlands isen försvann. Men, precis som när det gäller den arktiska havsisen, så smälter och växer även de grönländska glaciärerna med jämna mellanrum:

A Walk On The Natural Side: Dr Judith Curry and Dr ...

De grönländska glaciärerna minskar och växer i takt med Atlantens varma och kalla faser, och följer samma mönster som de arktiska havsisarna och temperaturen på Island (innan NASA ändrade den):

Den andra stora landismassan på jorden, på Antarktis, har förlorat hela 3 biljoner (3.000.000.000.000) ton is sedan 1992. Det låter galet mycket, men det är faktiskt bara 0,011% av den totala ismassan på Antarktis (27.601.654.000.000.000 ton).

Nu är det i och för sig nästan bara i Västra Antarktis som det blivit varmare och is smälter:

Östra och västra Antarktis, temp

Men 3 biljoner ton är ändå bara 0,1% av den totala ismassan i Västra Antarktis (2.990.275.000.000.000 ton).

Isen i västra Antarktis har varit instabil i tusentals år, delvis beroende på ett mildare klimat orsakat av den cirkumpolära strömmens varma subtropiska vatten:

Cirkumpolära strömmen

Dels kommer strömmen närmare västra Antarktis än övriga delar av kontinenten, och dels förekommer uppvällning av dess varma vatten i Rosshavet och Weddellhavet där glaciärerna ligger på shelfen.

Men också på grund av vulkanisk aktivitet på havsbottnen:

Volcanos in Antarctica

Havsbottnen i västra Antarktis är full av vulkanisk aktivitet (källa). När det larmas om smältande isar på Antarktis är det alltså oftast detta det handlar om, inte global uppvärmning orsakad av människan:

Även 1977, då man larmade om Global Cooling efter nästan 40 år av sjunkande temperaturer och växande isar, varnades för att shelfisen i västra Antarktis var på väg att smälta, men glaciologerna var på det klara med att det inte handlade om ett resultat av klimatförändring, utan en process som pågått i 6 000 år.

Västra antarktis 1977

Till skillnad från resten av Antarktis ligger isen i västra Antarktis till allra största del inte på land utan i havet, på shelfen:

Antarktis

Det betyder dels att isen är mer utsatt för påverkan från havet, och dels att avsmältning och kalvning inte påverkar havsvattenståndet lika mycket.

På östra Antarktis (den stora delen) har dock isen vuxit sedan 1992 till följd av mer snöfall (Devis et al 2005, Boening et al. 2012), men överlag verkar inte de enorma landisarna där ha förändrats nämnvärt de senaste 7 000 åren (Mackintosh, A., White, D., Fink, D., Gore, D.B., Pickard, J. and Fanning, P.C. 2007, Geology 35: 551-554). NASA:s satellitmätningar mellan 2003 och 2008 visar också att glaciärerna blivit tjockare och vuxit med 82 miljarder ton is om året.

Totalt sett har snömängden över Antarktis har ökat med 10% sedan 1800 – det motsvarar 272 gigaton vatten i form av mer snö per år (källa: Thomas et al 2017 och CNN 2018):

ais smbNär glaciärer växer kalvar de också mer, eftersom de blir tyngre och rör sig snabbare mot havet. Och eftersom den ökande ismassan består av vatten från haven (som nederbörden dunstat ifrån), gör den ökande kalvningen ingen skillnad för havsvattenståndet.

Ökad kalvning av isberg betyder alltså inte nödvändigtvis att glaciärerna minskar på Grönland heller, utan det kan tvärtom vara ett tecken på att de växer på grund av att det snöar mer.

Men att det snöar mer är å andra sidan inte något självklart bevis emot global uppvärmning. Mer nederbörd är nämligen en förväntad effekt av ett varmare klimat. När det blir varmare ökar ju avdunstningen från haven, vilket leder till mer nederbörd – självklart i form av snö i områden där temperaturen ligger under noll.

Den teorin förutsätter dock att havet verkligen blivit varmare i Antarktis.

Men den havet temperatur runt Antarktis har knappt förändrats alls sedan 2004, enligt det avancerade ARGO-systemet:

Lufttemperaturen har också legat stadigt kring det normala, med små naturliga cykliska svängningar upp och ner sedan 1979, med en svagt sjunkande trend sedan 2002:

Antarctic temp 1979-2017

Och isarna runt Antarktis har vuxit sedan 1979:

Southern Hemisphere Sea Ice Anomaly

Att den antarktiska havsisen vuxit har förklarats med att stora mängder sött – och kallt – smältvatten från glaciärerna skulle ha höjt havsvattnets fryspunkt, t ex Bintanja et al, 2013. 

Men det är framför allt i västra Antarktis som landisen smälter, och och det har den gjort länge och helt oberoende av den globala uppvärmningen i slutet av 1900-talet. Och eftersom varken luften eller havet blivit kallare så är väl frågan vad som i så fall skulle ha orsakat en ökad avsmältning som höjer fryspunkten?

Den växande havsisen runt Antarktis talar inte heller för ökad avdunstning som kan förklara den ökade nederbörd som fått glaciärerna att växa – faktum är att det varken på södra eller norra halvklotet finns någon direkt korrelation mellan temperatur och nederbörd under 1900-talet:

temp vs precipitation sh
temp vs precipitation nh

(Källa: Bob Tisdale, baserat på data från NCDC, National Climatic Data Center)

Men det har inte bara snöat mer – på norra halvklotet har också snöns utbredning ökat sedan 1967:

Winter Northern Hemisphere Snow Extent

Även det sägs kunna bero på ett varmare klimat som försvagar polarvirveln på vintrarna och låter jetströmmen krypa söderut med polarkyla från Arktis, som istället blir – inte “varmare” men – mindre kall (dvs fortfarande långt under fryspunkten). Det fenomenet kan mycket väl ha bidragit till det ökande snötäcket från 1989 till 2012, men totalt sett har faktiskt antalet köldknäppar på vintrarna minskat sedan 1930-talet, åtminstone i USA:

Färre köldknäppar i USA

Givet att global uppvärmning orsakar kallare vintrar talar det för att klimatet blivit svalare sedan dess. 

Även på Grönland har snöutbredningen ökat både på vintrarna och – framför allt – somrarna ända sedan 1972, särskilt sedan mitten av 1990-talet:

greenland-min-summer-snow-cover

Det har också blivit kallare på Grönland sedan slutet av 1980-talet, med en klart avkylande trend sedan början av 2000-talet, enligt data från fem grönländska väderstationer:

Greenland cooling since 2005

Värmetoppen 2010 har inget med global uppvärmning att göra utan berodde på det återkommande väderfenomenet El Nino (om grafen fortsatt ett år till skulle den visa samma sak 2016).

Man kan visserligen inte dra några säkra slutsatser om klimatet baserat på en så kort period som 15 år. Men det är ändå mer än bara några få speciella år, och det ser mer och mer ut som en klimatcykel, snarare än en tillfällig väderförändring.

Man kan även invända att medeltemperaturen inte säger allt, och att vi måste ta hänsyn till hur temperaturerna över årets alla månader förändrats. 2018 låg exempelvis temperaturerna under årets första månader till stor del långt över det normala i Arktis (DMI, Danmarks Meteorologiska Institut):

2018

Det ser dramatiskt ut, även om det trots allt inte blev “varmare” än -9°C under en kort period (vilket inte smälter några isar) och temperaturen annars låg mellan -18 och -28°C de första 75 dagarna (temperaturerna i grafen är angivna i Kelvin)0. Och det är faktiskt inte något ovanligt utan förekommer då och då under det grönländska vinterhalvåret. Det är heller inte något som ökat de senaste 50 åren. Här är en animation från DMI som visar temperaturerna över året i Arktis under 55 år mellan 1958 och 2013:

dmi_80ntemp_animation_1961-2013

Här syns över huvud taget inga tecken på att det skulle pågå en dramatisk klimatförändring. Notera särskilt temperaturerna på somrarna, då det normalt är plusgrader och isarna smälter. Där finns inga tecken på global uppvärmning, som högre temperaturer eller längre smältperiod – och ändå är det i Arktis som den globala uppvärmningen enligt den officiella hypotesen skulle ha störst effekt…

Sommaren 2018 var ovanligt varm här i Skandinavien, vilket orsakade mycket oro och kanske räddade miljöpartiet i riksdagen, men det hade inget med global uppvärmning att göra, utan är något som händer då och då. I själva verket var det kallare än genomsnittet för de senaste 10 åren i större delen av världen i juni 2018:

Temperaturkarta juni 2018Och det gäller även Arktis  norr om 80:de breddgraden:

Temp Arktis sommaren 2018

Över en ännu längre period har medeltemperaturen i Arktis (70°N-90°N) gått lite upp och ner sedan 1920, enligt brittiska HadCRUT (Hadley Climate Research Unit vid University of East Anglia):

Temp Arktis 1920-2016, HadCRUT

Det stämmer bra med de data vi sett för havsis och glaciärer. Det ser mer ut som en mild klimatcykel än skenande global uppvärmning. Och värmetopparna var fler och högre på 1930-talet än de senaste 30 åren.

Isarnas cykliska tillväxt och avsmältning i Arktis under 1900-talet stämmer väldigt väl med äldre officiella data för temperaturen på norra halvklotet. Här är en graf över medeltemperaturen på norra halvklotet från amerikanska National Academy of Sciences 1975:

National Academy of Science 1975

Temperaturen går upp och ner – när det blir varmare smälter isarna och när det blir kallare fryser de igen. I början av seklet blev det varmare (och det larmades även då om dramatiskt minskande glaciärer och havsisar), men ungefär runt 1940 började det bli kallare igen, och på 1970-talet larmades det om dramatiskt växande glaciärer och havsisar.

På 1960- och 70-talen var många klimatforskare övertygade om att vi stod inför en ny istid – det är faktiskt inte en myt som vissa påstår (se  285 Papers From 1960s-’80s Reveal Robust Global Cooling Scientific ‘Consensus’). Och amerikanska CIA varnade för stormar, torka, översvämningar och missväxt som skulle leda till social oro och konflikter på grund av Global Cooling. Även då skyllde man på fossila bränslen.

1.2 Hur mår isbjörnarna?

Isbjörnarna är förmodligen den starkaste symbolen för den globala uppvärmningen, och klimathotet mot livet på jorden. Jag gissar att de flesta tror att de är på väg att drunkna och svälta ihjäl på grund av att havsisarna i Arktis smälter bort. Men isbjörnarna mår bra, bättre än på länge. De har överlevt stora variationer i isarnas utbredning förr, och minskande is på sommaren har inte påverkat populationen negativt – tvärtom har stammen vuxit parallellt med att isarna krympt (källa):

Is och isbjörnar

I själva verket är isbjörnarna fler nu än på 60 år (källa):

Varför anses i så fall isbjörnen som en hotad art?

Man anser att det är säkerställt att det pågår en katastrofal global uppvärmning och att de arktiska isarna, som isbjörnarna är beroende av, därför kommer att smälta bort.

Men inget av detta är självklart, inte ens att isbjörnar inte överlever utan havsisen. De har överlevt perioder med högre temperaturer än idag, och drunknar normalt inte när de simmar extremt långa sträckor (om det inte stormar).

Havsisens utbredning på sommaren har ingen större betydelse för isbjörnarna, som framför allt fyller på sina fettförråd under våren.

Det påstås att isarna smälter tidigare på våren så att isbjörnarna får mindre tid att jaga och äta:

Bildresultat för arctic sea ice melting season earlier

Det stämmer ju – mellan 1979 och 1995. Sedan dess har tidpunkten för smältsäsongens start varierat, men inte fortsatt att komma tidigare.

Det allvarligaste hotet mot isbjörnsstammen har varit möten med människor, som jagat dem eller dödat dem i självförsvar.

Källa: Polar Bear Science. På Youtube finns Dr Susan Crockfords film Polar Bear Scare Unmasked: The Saga of a Toppled Global Warming Icon.


Staffan Mörner

Staffan 1

Jag är lärare i filosofi och har varit engagerad i miljöfrågor ända sedan Björn Gillberg tvättade skjortor med gräddersättningspulver i TV 1971. Jag har ett stort intresse för naturvetenskap, idéhistoria och teknik men också för etik, samhällsfrågor och politik. Sedan flera år driver jag webbplatsen Klimathotet.com och bloggen Klimatforum.com helt ideellt, och jag har aldrig tagit emot pengar från vare sig företag eller intresseorganisationer.

Jag har skrivit den här boken för att försvara vetenskapens integritet, och för att jag så långt möjligt vill veta och dela med mig av vad som är sant och inte.

INNEHÅLL
Borde man oroa sig för klimathotet?
1. Pågår det oroande klimatförändringar?
1.1 Är smältande isar ett tecken på en hotande katastrof?
1.2 Hotas isbjörnarna av minskande havsis?
1.3 Riskerar Golfströmmen att stanna?
1.4 Kan global uppvärmning orsaka kalla vintrar?
1.5 Har vädret blivit mer extremt?
1.5.1 Nederbörd (extremt torrt eller blött)
1.5.2 Har det blivit fler och/eller kraftigare stormar?
1.5.3 Har det blivit fler och/eller värre naturkatastrofer?
1.6 Varför blir haven varmare?
1.6.1 Haven är nyckeln till klimatet
1.6.2 Kan växthuseffekten värma haven?
1.6.3 Korrelerar havens uppvärmning med koldioxidhalten?
1.7 Hur mycket stiger havsvattenståndet?
1.7.1 Globala data
1.7.2 Hotas korallöarna i Söderhavet av översvämning?
1.8 Hotas skaldjuren av havsförsurning?
1.9 Varför bleks koraller?
1.10 Är 1 miljon arter utrotningshotade?
2. Vad är 97 % av alla klimatforskare överens om?
2.1 Konsensus
2.2 Missledande studier
2.3 Grundläggande fysik
2.4 Borde man oroa sig för ”metanbomben i Arktis”?
2.5 Fundamental oenighet och osäkerhet
2.6 Observationer som talar emot en förstärkt växthuseffekt
3. Kan den globala uppvärmningen förklaras naturligt?
3.1 Koldioxid och klimat i jordens historia
3.1.1 De senaste 65 miljoner åren
3.1.2 De senaste 400 000 åren
3.1.3 De senaste 10 000 åren
3.1.4 De senaste 1 000 åren – Den medeltida värmeperioden och den Lilla istiden
3.2 Temperaturdata de senaste 150 åren
3.2.1 Markbaserade väderstationer
3.2.2 Justeringar av uppmätta data
3.2.3 Hur motiverar NOAA justeringarna av temperaturdata?
3.2.4 ”Remove the blip” – medveten dataförfalskning?
3.2.5 Dåliga data: Den urbana värmeeffekten
3.2.6 Kvalitetsdata: Bara de bästa väderstationerna
3.2.7 De senaste 40 åren – satellitmätningar
3.2.8 Den bortrollade ”pausen”
3.2.9 Tendentiösa justeringar av data från satelliter och väderballonger
3.2.10 Statistisk manipulation
3.3 Orsaker till den globala uppvärmningen
3.3.1 Beviset för växthusgasernas dominans?
3.3.2 Klimatmodeller
3.3.3 Solaktiviteten
3.3.4 Kosmisk strålning och molnbildning
3.3.5 Oceancykler
4. Kan man lita på FN:s klimatpanel?
5. Vilka risker är vi beredda att acceptera?
6. Vem tjänar på klimathotet?
NoterLeave a comment

Vad du inte visste om KLIMATHOTET – noter

Staffan MörnerEdit”Vad du inte visste om KLIMATHOTET – noter”

NoterLeave a comment

Idag lämnar jag min bok till tryckeriet!

Staffan MörnerEdit”Idag lämnar jag min bok till tryckeriet!”

Nu är det dags! Jag har skrivit klart min (riktiga) bok Borde man oroa sig för KLIMATHOTET, och lämnar den idag till tryckeriet. Det är en uppdaterad och ordentligt redigerad version, som jag hoppas ska bli en handbok för alla människor i Sverige som vill tänka själva i klimatfrågan.

Boken ges ut av Elsa Widdings förlag. Elsa Widding har ju gjort succé med sin fantastiska bok Klimatkarusellen.

Jag återkommer med detaljer om hur ni kan köpa min bok till ett förmånligt pris.

Vänliga hälsningar

Staffan Mörner

Staffan 1

1 U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) Global Climate Change.
https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/
2 Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) First Assessment Report 1990, s 224.
https://www.ipcc.ch/report/climate-change-the-ipcc-1990-and-1992-assessments/
3 U.S. department of Energy, Projecting the Climatic Effects of Increasing Carbon Dioxide, December
1985, s 152. https://www.osti.gov/servlets/purl/5885458
4 Understanding Climate Change, A program for Action, National Academy of Sciences 1975, s. 148,
https://ia801806.us.archive.org/7/items/understandingcli00unit/understandingcli00unit.pdf
5 Graf från Tony Heller, https://realclimatescience.com/2019/03/nasa-tampering-with-reykjavik-rawtemperature-data/. Aktuella temperaturdata för Reykjavik från NASA (justerade):
https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_show_v4.cgi?id=IC000004030&dt=1&ds=14
6 Ole Humlum, http://www.climate4you.com. Datakälla: HadCRUT4, Hadley Climate Research Unit, University
of East Anglia.
7 Multisensor Analyzed Sea Ice Extent (MASIE) från National Ice Center (NIC) och Sea Ice Index (SII) från
National Snow and Ice Data Center (NSIDC) tillhörande National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA). https://www.climatedepot.com/2019/10/02/2019-arctic-ice-demise-deferredagain/
8 Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation System (PIOMAS) vid Polar Science Center.
https://psc.apl.washington.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/
9 United States Geological Survey. https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Glacierbaymap.gif
10 Jim Steele. https://www.youtube.com/watch?time_continue=270&v=UaZb0r4G_Gc
11 Jim Steele. https://www.youtube.com/watch?time_continue=270&v=UaZb0r4G_Gc
12 Polarportal. http://polarportal.dk/en/greenland/surface-conditions/
13 U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) Global Climate Change.
https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/. Grafen anpassad av National Snow and Ice Data Center
(NSIDC).
14 Anthony Watts. https://wattsupwiththat.com/2018/03/22/a-geological-perspective-of-thegreenland-ice-sheet/
15 Greenland Ice Sheet Lower Surface Mass Balance enligt Fettweiss et al 2008 samt Atlantic
Multidecadal Oscillation (AMO) enligt Ole Humlum, http://www.climate4you.com.
16 Kobashi et al 2017, Volcanic influence on centennial to millennial Holocene Greenland temperature
change, Scientific Reports volume 7, Article number: 1441 (2017),
https://www.nature.com/articles/s41598-017-01451-7
17 Global Snow Lab, Rutgers University
18 Ole Humlum, http://www.climate4you.com/
19 Kobashi et al 2017, Volcanic influence on centennial to millennial Holocene Greenland temperature
change, Scientific Reports volume 7, Article number: 1441 (2017),
https://www.nature.com/articles/s41598-017-01451-7
20 Danmarks Meteorologiske Institut, DMI: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php.
21 Danmarks Meteorologiske Institut, DMI: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php.
22 Danmarks Meteorologiske Institut, DMI: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php.
23 Danmarks Meteorologiske Institut, DMI: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php.
24 Ole Humlum, http://climate4you.com/Text/Climate4you_June_2018.pdf
25 http://appinsys.com/GlobalWarming/RS_Antarctica.htm
26 Anthony Watts, https://wattsupwiththat.com/2010/12/01/skeptic-paper-accepted-on-antarcticarebuts-steig-et-al/. Se även Anthony Watts https://wattsupwiththat.com/2012/02/14/a-fish-story-fromantarctica/ samt Roger Williams, https://tallbloke.wordpress.com/2012/10/21/roger-andrews-hownasa-giss-manufactures-warming-in-the-antarctic/
27 Nicole Couto, Rutgers University, https://marine.rutgers.edu/~ncouto/?page_id=505
28 BedMachine mapping project. Bild: UCI, Irvine, enligt artikeln Scientists Peer Benteath Antarctic IceSheet to Understand Future Climate Vulnerability, The National Tribune,
https://www.nationaltribune.com.au/scientists-peer-beneath-antarctic-ice-sheet-to-understand-futureclimate-vulnerability/
29 Massive Hot-Spots Beneath West Antarctica Mapped for the First Time, Climatechange Dispatch,
https://climatechangedispatch.com/massive-hot-spots-beneath-w-antarctica-mapped-for-first-time/
244
30 Boening et al. 2012, Snowfall‐driven mass change on the East Antarctic ice sheet, Advancing Earth and
Space Science Geophysical Research Letters, Cryosphere, 2 november 2012,
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2012GL053316
31 Indiana University. ”Study validates East Antarctic ice sheet to remain stable even if western ice sheet
melts.” ScienceDaily. ScienceDaily, 17 August 2017,
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170817162028.htm
32 U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) 2015,
https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-thanlosses
33 Thomas et al 2017, Regional Antarctic snow accumulation over the past 1000 years, Climate of the
Past 13, 1491–1513, 2017 https://www.clim-past.net/13/1491/2017/cp-13-1491-2017.html
34 Ole Humlum, https://www.climate4you.com/SeaTemperatures.htm#Circum-antarctic ocean
temperatures from surface to 2000 m depth
35 Ole Humlum, http://www.climate4you.com/
36 U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) November 2019,
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/understanding-climate-antarctic-seaice-extent
37 Susan Crockford, https://polarbearscience.com/2017/04/
38 Anthony Watts, https://wattsupwiththat.com/2018/04/14/a-conversation-with-dr-willie-soon-onpolar-bears-the-sun-and-earths-climate/
39 US Environmental Protection Agency (EPA), https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-changeindicators-arctic-sea-ice. Datakälla: National Aeronautics and Space Administration (NASA) 2016, Arctic
sea ice melt, http://neptune.gsfc.nasa.gov/csb/index.php?section=54.
40 Grafiken ovan från National Snow and Ice Data Center (NSIDC)
41 Humlum, http://www.climate4you.com/
42 Jackson et al 2016, Recent slowing of Atlantic overturning circulation as a recovery from earlier
strengthening, Nature Geoscience maj 2016, https://www.nature.com/articles/ngeo2715
43 Xianyao Chen, Ka-Kit Tung, Global surface warming enhanced by weak Atlantic overturning
circulation, Nature 559, pages 387–391 2018, https://www.nature.com/articles/s41586-018-0320-y
44 Xianyao Chen, Ka-Kit Tung, Global surface warming enhanced by weak Atlantic overturning
circulation, Nature 559, pages 387–391 2018, https://www.nature.com/articles/s41586-018-0320-y
45 Xianyao Chen, Ka-Kit Tung, Global surface warming enhanced by weak Atlantic overturning
circulation, Nature 559, pages 387–391 2018, https://www.nature.com/articles/s41586-018-0320-y
46 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), The Science Behind the Polar Vortex,
https://www.noaa.gov/multimedia/infographic/science-behind-polar-vortex
47 Clark 2017, Quasi-geostrophic influence of the polar stratosphere on the troposphere, University of
Exeter, https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/34352
48 Ayarzagüena et al 2018, No robust evidence of future changes in major stratospheric sudden
warmings: a multi-model assessment from CCMI, Atmos. Chem. Phys., 18, 11277–11287, 201
https://www.researchgate.net/publication/327068972_No_robust_evidence_of_future_changes_in_maj
or_stratospheric_sudden_warmings_a_multi-model_assessment_from_CCMI
49 Roy Spencer, http://www.drroyspencer.com/2019/01/if-the-polar-vortex-is-due-to-global-warmingwhy-are-u-s-cold-waves-decreasing/
50 Barnes E.A. 2013, Revisiting the evidence linking Arctic amplification to extreme weather in
midlatitudes, Advancing Earth and Space Science 2013,
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/grl.50880
51 Science News vol. 107 1975, https://www.sciencenews.org/wp-content/uploads/2008/10/8983.pdf
52 Hao Z et al, Global integrated drought monitoring and prediction system, Nature Mars 2014,
https://www.nature.com/articles/sdata20141. Se även: Sheffield, Wood & Roderick (2012), Little change
in global drought over the past 60 years, Letter Nature, vol 491, 437,
https://www.nature.com/articles/nature11575. Kommentarer till den studien finns här, via Joanne
Nova: http://joannenova.com.au/2012/11/nature-paper-global-droughts-unchanged-in-60-years/
53 US Environmental Protection Agency (EPA), National Climate Assessment 2018,
https://nca2018.globalchange.gov/downloads/NCA4_2018_FullReport.pdf
54 Climate Science Special Report (CSSR) 2017, Fourth National Climate Assessment (NCA4), Volume I,
Chapter 6: Temperature Changes in the United States, https://science2017.globalchange.gov/chapter/6/
245
55 United States Environmental Protection Agency, Climate Change Indicators: Wildfires,
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-wildfires
56 U.S Department of Agriculture, Forest Health Protection, via Tony Heller,
https://realclimatescience.com/2016/07/fact-the-obama-administration-lies-about-everything.
57 National Institute for Space Research, http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portalstatic/estatisticas_paises/
58 Marengo et al 2018, Changes in Climate and Land Use Over the Amazon Region: Current and Future
Variability and Trends, Frontiers in Earth Science, December 2018,
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2018.00228/full
59 Gregory Wrightstone 2017, Inconvenient facts, https://inconvenientfacts.xyz/
60 National Aeronautics and Space Administration (NASA) Earth Observatory, Building a Long-Term
Record of Fire, https://earthobservatory.nasa.gov/images/145421/building-a-long-term-record-of-fire
61 https://www.c3headlines.com/predictionsforecasts/page/2/. Datakälla:
https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/uspa/wet-dry/0
62 Anthony Watts, https://wattsupwiththat.com/2019/04/25/weather-porn-about-texas-a-lesson-forearth-day-2019/
63 The Atlantic, 12 april 2017, https://www.theatlantic.com/photo/2017/04/a-wet-winter-brings-agreen-spring-in-california/522807/. Infälld graf: Public Policy Institute of California (PPIC),
https://www.ppic.org/water/drought/
64 Fox News 16 april 2015, https://www.foxnews.com/us/man-made-disaster-critics-say-californiadrought-caused-by-misguided-environment-policies
65 Cook, Edward R., et al 2007. North American drought: reconstructions, causes, and consequences,
Earth-Science Reviews 81.1 (2007): 93-134.
66 U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Centers for Climate
Information (NCEI, tidigare National Climatic Data Center, NCDC), Climate at a Glance,
https://www.ncdc.noaa.gov/cag/regional/time-series/124/pcp/24/10/1895-
2019?base_prd=true&begbaseyear=1901&endbaseyear=2000
67 Our World in Data, https://ourworldindata.org/natural-disasters
68 Laifang Lee et al 2016, North Atlantic salinity as a predictor of Sahel rainfall Science Advances 6 maj
2016, https://advances.sciencemag.org/content/2/5/e1501588.full
69 Indian institute of tropical meteorology (Tropmet), Interannual Variations of Indian Summer
Monsoon, https://www.tropmet.res.in/~kolli/MOL/Monsoon/Historical/air.html
70 US Environmental Protection Agency (EPA), National Climate Assessment 2018,
https://nca2018.globalchange.gov/downloads/NCA4_2018_FullReport.pdf
71 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
72 U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Climate Change Indicators: Heavy Precipitation,
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-heavy-precipitation
73 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Klimatindikator: extrem nederbörd,
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-nederbord1.29819
74 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Antalet torra dygn,
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/antalet-torra-dygn-1.76752
75 Anthony Watts, https://wattsupwiththat.com/extreme-weather-page/
76 Anthony Watts, https://wattsupwiththat.com/2012/09/04/discovery-news-category-6-hurricanesbatshit-stupid/
77 Our World in Data, https://ourworldindata.org/natural-disasters
78 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
79 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
80 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
81 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
82 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
83 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
84 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
85 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deadliest_floods
86 EMDAT, https://www.emdat.be/explanatory-notes 87 Guha-Sapir,Hargitt och Hoyois 2004, Thirty
years of natural disasters 1974-2003: The numbers, Presses Universitaires de Louvain: Louvain-La-Neuve,
https://www.emdat.be/thirty-years-natural-disasters-1974-2003-numbers
246
88 U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2014 Synthesis Report
Summary for Policymakers, s. 4
89 https://co2islife.wordpress.com/2017/05/13/ocean-warming-dominates-the-increase-in-energystored-in-the-climate-system/
90 Arnold Gordon 2004, Lectures – The Climate System, Columbia University,
https://eesc.columbia.edu/courses/ees/climate/lectures/o_atm.html
91 Ole Humlum, http://www.climate4you.com/
92 Tisdale, https://bobtisdale.wordpress.com/2013/05/14/multidecadal-variations-and-sea-surfacetemperature-reconstructions/
93 Gouretski et al 2012, Consistent near-surface ocean warming since 1900 in two largely independent
observing networks, Geophysical Research Letters, VOL. 3 2012
http://rhinohide.org/climate/publications/Gouretski/NearSurfaceOceanWarming1900.pdf
94 David Evans, The Skeptics Case 2012, https://wattsupwiththat.com/2012/02/26/the-skeptics-case/
95 Willis Eschenbach 2017, Sea Level Rise Accelerating? Not,
https://wattsupwiththat.com/2017/07/20/sea-level-rise-accelerating-not/
96 Nerem et al 2010, Estimating Mean Sea Level Change from the TOPEX and Jason Altimeter Missions,
Marine Geodesy Volume 33, 2010 – Issue sup1: OSTM/Jason-2 Calibration/Validation,
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490419.2010.491031
97 U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Tides&Currents, Sea Level Trends,
Comments in red by Tony Heller, https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
98 All data från tidvattenstationer är från NOAA, Tides&Currents:
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
99 Tony Heller, Principia Scientific International, https://principia-scientific.org/global-data-change-vitalsigns-nasa-climate-corruption/. Datakälla: NOAA Tides&Currents:
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/mslGlobalTrendsTable.html
100 Berkley Lab, Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), Global Mean Sea Level,
https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/sea_level.html
101 Nils-Axel Mörner 2019, Ocean Thermal Expansion: In Theory and by a Simple Experiment,
https://www.researchgate.net/publication/335149683_Ocean_Thermal_Expansion_In_Theory_and_by_
a_Simple_Experiment?fbclid=IwAR0iULTTLUsk4deWgxdGx3XkrE-dHbBZlSYsHoZsIaRoGRdKuiJGabt3k0s
102 Notrickszone, University of Colorado admits radar altimetry is pretty much useless for measuring
sea-level, https://notrickszone.com/2013/08/30/university-of-colorado-admits-radar-altimetry-is-prettymuch-useless-for-measuring-sea-level/. Bild-/datakälla: University of Colorado,
http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends 103 Cazenave et al 2008, Sea level budget
over 2003–2008: A reevaluation from GRACE space gravimetry,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818108001343
104 Tony heller, http://www.realclimatescience.com
105 New Scientist, 2 juni 2015, Small atoll islands may grow, not sink, as sea levels rise,
https://www.newscientist.com/article/dn27639-small-atoll-islands-may-grow-not-sink-as-sea-levelsrise/
106 Alla grafer för havsvattenstånd i detta avsnitt är från:
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
107 Föreläsning av Nils-Axel Mörner, Sea Levels – Fact & Fiction, Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=poZ0pEOtFYM
108 Scott C. Doney, The Dangers of Ocean Acidification, Scientific American mars 2006,
http://climateknowledge.org/figures/Rood_Climate_Change_AOSS480_Documents/Doney_Ocean_Acidi
fication_SciAm_2006.pdf
109 Georgiou et al 2015, pH homeostasis during coral calcification in a free ocean CO2 enrichment
(FOCE) experiment, Heron Island reef flat, Great Barrier Reef, Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America (PNAS) October 27, 2015 112 (43) 13219-13224; first published
October 5, 2015 https://www.pnas.org/content/112/43/13219.short
110 Center for microbial oceanography (C-more) 2009,
http://cmore.soest.hawaii.edu/oceanacidification/index.htm
111 Gazioglu et al 2015, Connection between Ocean Acidification and Sound Propagation,International
Journal of Environment and Geoinformatics (IJEGEO) november 2015,
247
https://www.researchgate.net/publication/283507752_Connection_between_Ocean_Acidification_and_
Sound_Propagation/citation/download
112 Michael Wallace, https://wattsupwiththat.com/2015/03/31/ocean-ph-accuracy-argumentschallenged-with-80-years-of-instrumental-data/. Se även Anthony Watts 2014, Touchy Feely Science –
one chart suggests there’s a ‘pHraud’ in omitting Ocean Acidification data in Congressional testimony,
https://wattsupwiththat.com/2014/12/23/touchy-feely-science-one-chart-suggests-theres-a-phraud-inomitting-ocean-acidification-data-in-congressional-testimony/
113 Michael Wallace, Ocean pH Accuracy Arguments Challenged with 80 Years of Instrumental Data,
https://wattsupwiththat.com/2015/03/31/ocean-ph-accuracy-arguments-challenged-with-80-years-ofinstrumental-data/. Se även Anthony Watts 2014, Touchy Feely Science – one chart suggests there’s a
‘pHraud’ in omitting Ocean Acidification data in Congressional testimony,
https://wattsupwiththat.com/2014/12/23/touchy-feely-science-one-chart-suggests-theres-a-phraud-inomitting-ocean-acidification-data-in-congressional-testimony/
114 Pelejero et al 2005, Preindustrial to Modern Interdecadal Variability in Coral Reef pH, Science 309
2204 (2005), http://shadow.eas.gatech.edu/~kcobb/ocean_acid/Pelejero%
20et%20al%202005.pdf. Graf från: https://debunkhouse.wordpress.com/category/geochemistry/
115 Hofmann GE et al. (2011) High-Frequency Dynamics of Ocean pH: A Multi-Ecosystem Comparison.
PLoS ONE 6(12): e28983. doi:10.1371/journal.pone.0028983, University of California,
https://websites.pmc.ucsc.edu/~apaytan/publications/2011_Articles/Hofmann%20et%20al2011.pdf
116 Justin B. Ries et al 2009, Marine calcifiers exhibit mixed responses to CO2-induced ocean
acidification, Geology (2009) vol 37 Nummer 12 ss 1131-1134, University of North Carolina Chapel
Hillhttps://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/37/12/1131/103987
117 Iglesias-Rodriguez D. et al 2008, Phytoplankton Calcification in a High-CO2 World, Science
320(5874):336-40 · May 2008,
https://www.researchgate.net/publication/5431637_Phytoplankton_Calcification_in_a_HighCO2_World
118 Barkley, H. C. et al 2015, Changes in coral reef communities across a natural gradient in seawater pH.
PANGAEA 2015 https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.849300. Supplement to: Barkley, HC et al.
(2015): Changes in coral reef communities across a natural gradient in seawater pH. Science Advances,
1(5), e1500328-e1500328, https://doi.org/10.1126/sciadv.1500328
119 http://joannenova.com.au/2015/06/researchers-astonished-coral-reefs-thriving-in-a-more-acidicocean/
120 Diverse coral communities persist, but bioerosion escalates in Palau’s low-pH waters,
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/whoi-dcc060115.php
121 Diverse coral communities persist, but bioerosion escalates in Palau’s low-pH waters,
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/whoi-dcc060115.php
122 Diverse coral communities persist, but bioerosion escalates in Palau’s low-pH waters,
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/whoi-dcc060115.php
123 http://www.co2science.org/subject/o/subject_o.php
124 http://www.co2science.org/data/acidification/acidification.php
125 http://www.co2science.org/data/acidification/results.php
126 Bild: Duke University
127 Huvudkälla till avsnittet om koraller är, när inget annat är angivet: Climate Change – The facts 2017,
en antologi utgiven av Institute of Public Affairs med JenniferMarohasy som redaktör, kapitel 1. The
extraordinary resilience of Graet Barrier Reef Corals, and Problems with Policy Science, av professor
Peter Ridd, och kapitel 2. Ocean Acidification: Not Yet a Catastrophe for the Great Barrier Reef, av Dr
John Abbot och Dr Jennifer Marohasy.
128 M. S. Roth, The engine of the reef: photobiology of the coral–algal symbiosis, Frontiers in
Microbiology, Published online 2014 Aug 22. doi: 10.3389/fmicb.2014.00422, Department of Plant and
Microbial Biology, University of California Berkeley,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141621/#B111
Länkar till refererad forskning:
Gates et al 1992; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141621/#B60
Lesser, 1997; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141621/#B111
Hoegh-Guldberg, 1999; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141621/#B77
Franklin et al., 2004; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141621/#B58
Lesser and Farrell, 2004; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141621/#B115
Lesser, 2006; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141621/#B113
248
Lesser, 2011; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141621/#B114
129 ABC NEWS, Australian Broadcasting Corporation, 29 september 2017, Coral Regeneration Raises
Hopes for Great barrier Reef recovery, https://www.abc.net.au/news/2017-09-29/coral-regenerationraises-hopes-for-great-barrier-reef-recovery/9001518
130 De’ath et al 2009, Declining coral calcification on the Great Barrier Reef, Science. 2009 Jan
2;323(5910):116-9. doi: 10.1126/science.1165283, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19119230
131 Ridd et al., Have coral calcification rates slowed in the last twenty years?, Journal Marine Geology

 1. https://researchonline.jcu.edu.au/32622/
  132 Ridd et al., Have coral calcification rates slowed in the last twenty years?, Journal Marine Geology
 2. https://researchonline.jcu.edu.au/32622/
  133 D’Olivo, J. et al (2013). Long-term records of coral calcification across the central Great Barrier Reef:
  Assessing the impacts of river runoff and climate change. Coral Reefs, 32(4), 999-1012.
  https://doi.org/10.1007/s00338-013-1071-8, https://researchrepository.uwa.edu.au/en/publications/long-term-records-of-coral-calcification-across-the-central-great
  134 Gareth Phillips, video: Dead? Dying? Or distorted truth,
  https://www.youtube.com/watch?v=bcjaQYcsr-w
  135 IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services),
  Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services 2019, https://ipbes.net/globalassessment-report-biodiversity-ecosystem-services
  136 Donna Laframboise 2019, IPCC Clone Predicts Doom,
  https://nofrakkingconsensus.com/2019/05/06/ipcc-clone-predicts-doom/
  137 Marc Morano 2019, UN’s ‘1 Million’ Extinction Warning Does Not ADD Up – ‘The word ‘suggesting’ is
  doing a lot of work’ – ‘We’re just supposed to take it on faith’
  https://www.climatedepot.com/2019/05/09/analysis-uns-1-million-extinction-warning-does-not-addup-the-word-suggesting-is-doing-a-lot-of-work-were-just-supposed-to-take-it-on-faith/
  138 Gregory Wrightstone, Mass extinction lie exposed: life is thriving,
  https://inconvenientfacts.xyz/blog/f/mass-extinction-lie-exposed-life-is-thriving
  139IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services),
  Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services,
  https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf
  140 Gregory Wrightstone, Mass extinction lie exposed: life is thriving,
  https://inconvenientfacts.xyz/blog/f/mass-extinction-lie-exposed-life-is-thriving
  141 Loehle & Eschenback, Diversity and Distribution 2012.
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1472-4642.2011.00856.x
  142 Toby Young 11 maj 2019, The UN’s extinction warning doesn’t add up, The Spectator,
  https://www.spectator.co.uk/2019/05/the-uns-extinction-warning-doesnt-addup/?utm_source=CCNet+Newsletter&utm_campaign=02221bb1c0-
  EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_09_01_50&utm_medium=email&utm_term=0_fe4b2f45ef-02221bb1c0-
  20144013
  143 Stork, N.E. Re-assessing current extinction rates. Biodivers Conserv 19, 357–371 (2010)
  doi:10.1007/s10531-009-9761-9, https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-009-9761-9#citeas
  144 Ed Young 19 febriari 2019, Is the Insect Apocalypse Really Upon Us? The Atlantic,
  https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/02/insect-apocalypse-really-upon-us/583018/
  145 John C. Briggs, Fauna in decline: Beyond extinction, Science, 14 November 2014,
  https://science.sciencemag.org/content/346/6211/820
  146 Fangliang He and Stephen P. Hubbell, Species–area relationships always overestimate extinction
  rates from habitat loss, Nature 18 maj 2011, https://www.nature.com/articles/nature09985
  147 Axel Bojanowski, UN Backtracks Will Global Warming Really Trigger Mass Extinctions, Spiegel 26
  mars 2014, https://www.spiegel.de/international/world/new-un-climate-report-casts-doubt-on-earlierextinction-predictions-a-960569.html
  148 Joanne Nova, A million species face extinction? Time to burn fossil fuels to save them,
  http://joannenova.com.au/2019/05/a-million-species-face-extinction-time-to-burn-fossil-fuels-to-savethem/
  149 Gregory Wrightstone, Mass extinction lie exposed: life is thriving,
  https://inconvenientfacts.xyz/blog/f/mass-extinction-lie-exposed-life-is-thriving
  249
  150 Jim Steele, Testimony to Congressional hearing on the UN biodiversity report,
  http://www.capoliticalreview.com/capoliticalnewsandviews/former-u-s-forest-service-ecologist-jimsteele-un-species-report-grossly-exaggerated-report-used-to-promote-un-agenda/
  151 U.S. National Aeronautics and Space Administration Goddard Institute for Space Studies (NASAGISS), Scientific Consensus: Earth’s Climate is Warming, https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
  152 Cook et al har följt upp med en metastudie 2016, men den tillför inget nytt.
  153 Diagrammet från Anthony Watts, http://www.wattsupwiththat.com
  154 Det finns lysande undantag. Anthony Watts har sammanställt 97 Articles Refuting The ‘97%
  Consensus’ on global warming, https://wattsupwiththat.com/2014/12/19/97-articles-refuting-the-97-
  consensus-on-global-warming/
  155 U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Earth System Research Laboratory,
  Global Monitoring Division, Global Greenhouse Gas Reference Network, Trends in Atmospheric Carbon
  Dioxide, Monthly Average Mauna Loa CO2, https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
  156 David Archibald 2017, XKCD’s Cri de Coeur, https://wattsupwiththat.com/2017/01/17/xkcds-cri-decoeur/
  157 Bilden från U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
  158 Sparrow et al 2018, University of Rochester, Limited contribution of ancient methane to surface
  waters of the U.S. Beaufort Sea shelf, Science Advances,
  https://advances.sciencemag.org/content/4/1/eaao4842
  159 Artikel i Futurity, https://www.futurity.org/methane-emissions-arctic-ocean-1656812/:
  160 Ole Humlum, http://www.climate4you.com/
  161 Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Working Group of the Arctic Council, Arctic
  Pollution Issues: A State of the Arctic Environment Report, Chapter 3, Figure 2.20
  162 Koenig 2017, Atlantic Water properties and circulation north of Svalbard in a changing Arctic,
  Oceanography. Université Pierre et Marie Curie – Paris VI, 2017,
  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01721467/file/these_archivage_3003710o.pdf
  163 Ole Humlum, http://www.climate4you.com/
  164 Petrenko et al 2017, Minimal geological methane emissions during the Younger Dryas–Preboreal
  abrupt warming event, Nature 548, 443–446 (2017) doi:10.1038/nature23316,
  https://www.nature.com/articles/nature23316
  165 Brook and Buizert, Nature 2017, Oregon State University Newsroom, Study: Methane from tundra,
  ocean floor didn’t spike during previous natural warming period,
  https://today.oregonstate.edu/archives/2017/aug/study-methane-tundra-ocean-floor-didn’t-spikeduring-previous-natural-warming-peri
  166 U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Fifth Assessment Report 2014,
  https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
  167 David Evans, The Skeptic’s Case, JoNova, http://joannenova.com.au/2012/01/dr-david-evans-theskeptics-case/
  168 David Evans, The Skeptic’s Case, JoNova, http://joannenova.com.au/2012/01/dr-david-evans-theskeptics-case/
  169 Anthony Watts, Assessment of Equilibrium Climate Sensitivity and Catastrophic Global Warming
  Potential Based on the Historical Data Record, https://wattsupwiththat.com/2014/02/13/assessment-of-
  equilibrium-climate-sensitivity-and-catastrophic-global-warming-potential-based-on-the-historical-datarecord/
  170 David Middleton, Back to the Cretaceous! Because… CLIMATE CHANGE!,
  https://wattsupwiththat.com/2018/10/30/back-to-the-cretaceous-because-climate-change/; Se även
  F.Gervais, Earth Science Reviews 155 (2016) 129-135; Bildkälla: Center for the Study of Science, Cato
  Institute.
  171 Joanne Nova, Is the Western Climate Establishment Corrupt? Part 9: The Heart of the Matter and the
  Coloring-In Trick, http://joannenova.com.au/2010/10/is-the-western-climate-establishment-corruptpart-9-the-heart-of-the-matter-and-the-coloring-in-trick/
  172 U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 2014, 2013State of the Climate:
  Humidity, https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/2013-state-climate-humidity
  173 Clive Best 2013, H2O decreasing while CO2 rises !, http://clivebest.com/blog/?p=4871. Datakälla:
  NVAP-M, NASA Earthdata, Atmospheric Science Data Center,
  https://eosweb.larc.nasa.gov/project/nvap/nvap-m_table
  174 Lindzen&Choi 2011, On the Observational Determination of Climate Sensitivity and Its Implications,
  The Korean Meteorological Society and Springer 2011, http://www-eaps.mit.edu/faculty/lindzen/236-
  Lindzen-Choi-2011.pdf. Bilden från David Evans, Climate Change in 12 minutes – The Skeptic’s Case:
  https://www.youtube.com/watch?v=0gDErDwXqhc
  175 Ole Humlum, http://www.climate4you.com/
  250
  176 Anthony Watts, Global Temperature Page, datakälla: Remote Sensing System (RSS),
  https://wattsupwiththat.com/global-temperature/
  177 James Hansen, Goddard Institute for Space Studies vid U.S. National Aeronautics and Space
  Administration (NASA-GISS).
  178 Euan Mearns, Energy Matters 14 juni 2017, The Vostok Ice Core and the 14,000 Year CO2 Time Lag,
  http://euanmearns.com/the-vostok-ice-core-and-the-14000-year-co2-time-lag/
  179 Monnin et al 2001, Atmospheric CO2 Concentrations over the Last Glacial Termination, Science 05
  Jan 2001:
  Vol. 291, Issue 5501, pp. 112-114, https://science.sciencemag.org/content/291/5501/112.abstract
  180 Efter Muller et al, 1997 och Pettit et. al., 1999
  181 Euan Mearns, Energy Matters 14 juni 2017, The Vostok Ice Core and the 14,000 Year CO2 Time Lag,
  http://euanmearns.com/the-vostok-ice-core-and-the-14000-year-co2-time-lag/
  182 Ole Humlum, http://www.climate4you.com
  183 Magnus Cederlöf 2015, Isborrkärnor och koldioxidhalt, Stockholmsinitiativets blogg
  Klimatupplysningen (29 december 2015), citat och bild,
  http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/29/isborrkarnor-och-koldioxidhalt/
  184 Climate Data Information, http://www.climatedata.info/proxies/ice-cores/
  185 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Centers for Environmental
  Information (NCEI, tidigare National Climatic Data Center, NCDC), datakälla: Alley 2000, via Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Greenland_Gisp2_Temperature.svg
  186 Anthony Watts, Efter Bob Carter 2015, Datakälla: EPICA Dome, Antarctica,
  https://wattsupwiththat.com/2017/11/22/core-of-climate-science-is-in-the-real-world-data/
  187 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), First Assessment Report (AR1) 1990, Fig 7.1 s
  202, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf
  188 Grafen är baserad på Ljungqvist 2010, A new reconstruction of temperature variability in the extratropical northern hemisphere during the last two millenia, Geografiska annaler 6 september 2010.
  Dateringen av Anasazi Chaco- och Aztek-kulturerna är från Lekson 2015, Vikingarna från D’Andrea and
  Huang 2011. https://casitasdegila.com/blog/the-gila-cliff-dwellings-national-monument-2.html
  189 National Climatic Data center (NCDC), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), via
  Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Global-temp-and-co2-1880-2009.gif
  190 U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Third Assessment Report (2001), efter
  Mann, Bradley and Hughes 1998, Nature vol 392 23 april 1998,
  http://www.geo.umass.edu/faculty/bradley/mann1998.pdf, bild från Anthony Watts, IPCC throws
  Mann’s Hockey Stick under the bus?, https://wattsupwiththat.com/2013/08/21/ipcc-throws-mannshockey-stick-under-the-bus/
  191 Steve McIntyre 2014, t-Statistics and the ”Hockey Stick Index”, Climate Audit,
  https://climateaudit.org/2014/09/28/t-statistics-and-the-hockey-stick-index/
  192 Steve McIntyre 2009, The deleted data from the ”Hide the Decline” trick,
  https://wattsupwiththat.com/2009/11/26/mcintyre-data-from-the-hide-the-decline/
  193 The Climategate emails, https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climatechange/climategate-emails.pdf
  194 Interaktiv karta som visar data som bekräftar att den Medeltida Värmeperioden var global,
  SkepticalScienceBlog. Bildkälla http://www.co2science.com, http://pages.scienceskeptical.de/MWP/MedievalWarmPeriod.htmx
  195 Grindsted et al 2009, IPCC 1990, Kirkby 2008 och Ljungqvist et al 2012.
  196 Time Scavengers, CO2: Past, Present, & Future, https://timescavengers.blog/climate-change/co2-
  past-present-future/
  197 Habibullo Abdussamatov 2008, The sun defines the climate,
  http://thelongview.com.au/documents/Sun-Defines-the-Climate-Abdussamatov-2009.pdf
  198 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
  199 Hans W:son Ahlmann 1938, Den aktuella klimatförbättringen, understreckare i Svenska Dagbladet,
  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen
  200 Samtliga tidningsklipp är från Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
  201 Principia Scientific International, https://principia-scientific.org/the-history-of-the-modern-climatechange-scam/
  251
  202 Notrickszone, Massive Cover-up Exposed: 285 Papers From 1960s-’80s Reveal Robust Global Cooling
  Scientific ‘Consensus’, https://notrickszone.com/2016/09/13/massive-cover-up-exposed-285-papersfrom-1960s-80s-reveal-robust-global-cooling-scientific-consensus/
  203 A Study of Climatological Research as it Pertains to Intelligence Problems, augusti 2974, by the Office
  of Research and Development of the Central Intelligence Agency, working paper,
  http://www.climatemonitor.it/wp-content/uploads/2009/12/1974.pdf
  204 U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA), Goddard Institute for Space Studies,
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
  205 Tony Heller, Hundreds of Yoesmite Glaciers Disappeared by 1932,
  https://realclimatescience.com/2019/11/hundreds-of-yosemite-glaciers-disappeared-by-1932/
  206 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
  207 Climate Change 1995, The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the
  Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,,
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_sar_wg_I_full_report.pdf
  208 U.S. National Aeronautics and Space Administration Goddard Institute for Space Studies (NASAGISS), Surface Temperature Analysis, The Elusive Absolute Surface Air Temperature (SAT),
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/faq/abs_temp.html
  209 MetOffice, UK via Anthony Watts, Overheated claims on global temperature records,
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/18/overheated-claims-on-global-temperature-records/
  210 Automated weather stations in Antarctica, Antarctic Meteorological Research Center, University of
  Wisconsin-Madison, Automatic weather stations in Greenland, World Meteorological Organization,
  Global Cryosphere Watch, http://globalcryospherewatch.org/cryonet/sitepage.php?surveyid=11
  Automated weather stations in Greenland, Global Cryosphere Watch, World Meteorological
  Organization (WMO), http://globalcryospherewatch.org/cryonet/sitepage.php?surveyid=11
  211 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
  212 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
  213 Ross McKitrick, University of Guelph, CA, USA, https://www.oarval.org/ClimateChangeBW.htm
  214 Tony Heller, Changes In Attitude – Changes In Latitude,
  https://realclimatescience.com/2019/07/changes-in-attitude-changes-in-latitude/
  215 Tony Heller, Changes In Attitude – Changes In Latitude,
  https://realclimatescience.com/2019/07/changes-in-attitude-changes-in-latitude/
  216 Philosophical Investigations, https://www.youtube.com/watch?v=S50_juP5S5U
  217 Tony Heller, https://www.youtube.com/watch?v=OnM01-MnQDg&t=990s
  218 Tony Heller, My Climate Forecast From Three Years Ago,
  https://realclimatescience.com/2018/01/my-climate-forecast-from-three-years-ago/
  219 Tony Heller, 100% of U.S. Warming Is Due To NOAA Data Tampering,
  https://realclimatescience.com/2016/12/100-of-us-warming-is-due-to-noaa-data-tampering/
  220 Tony Heller, 61% Of NOAA USHSN Adjusted Temperature Data Is Now Fake,
  https://realclimatescience.com/2019/02/61-of-noaa-ushcn-adjusted-temperature-data-is-now-fake/
  221 Tony Heller, 61% Of NOAA USHSN Adjusted Temperature Data Is Now Fake,
  https://realclimatescience.com/2019/02/61-of-noaa-ushcn-adjusted-temperature-data-is-now-fake/
  222 Tony Heller, The Fake NOAA Time Of Observation Bias Adjustment,
  https://www.youtube.com/watch?v=-oxKF6rW-W0&t=7s
  223 Tony Heller, The Fake NOAA Time Of Observation Bias Adjustment,
  https://www.youtube.com/watch?v=-oxKF6rW-W0&t=7s
  224 Tony Heller, Corruption Of The US Temperature Record, https://realclimatescience.com/corruptionof-the-us-temperature-record/
  225 Joanne Nova, BOM finally explains! Cooling changed to warming trends because stations “might”
  have moved, http://joannenova.com.au/2014/08/bom-finally-explains-cooling-changed-to-warmingtrends-because-stations-might-have-moved/
  226 Jennifar Marohasy, Bureau Rewrites History – Again, at Albany
  February 16, 2019, https://jennifermarohasy.com/2019/02/met-bureau-rewrites-history-again-atalbany/
  227 Tony Heller, Cheating Down Under, https://stevengoddard.wordpress.com/2014/02/21/cheatingdown-under/
  252
  228 Willis Eschenbach, Darwin Zero Before and After, https://wattsupwiththat.com/2009/12/20/darwinzero-before-and-after/
  229 Tony Heller, Messing With Texas, https://realclimatescience.com/2019/10/messing-with-texas-3/
  230 Tony Heller, Messing With Texas, https://realclimatescience.com/2019/10/messing-with-texas-3/
  231 Tony Heller, Messing With Texas, https://realclimatescience.com/2019/10/messing-with-texas-3/
  232 Tony Heller, Messing With Texas, https://realclimatescience.com/2019/10/messing-with-texas-3/
  233 Tony Heller, https://www.youtube.com/watch?v=-JkEEq3k8yM
  234 Tony Heller, https://www.youtube.com/watch?v=-JkEEq3k8yM
  235 Tony Heller, https://www.youtube.com/watch?v=-JkEEq3k8yM
  236 Tony Heller, NOAA Milestone! 50% Fake Data, https://realclimatescience.com/2017/04/noaamilestone-50-fake-data/
  237 Tony Heller, Convincing Frozen People They Are Burning Up,
  https://realclimatescience.com/2019/12/convincing-frozen-people-they-are-burning-up/
  238 Tony Heller, Record Fraud From NOAA In September, Principia Scientific International,
  https://principia-scientific.org/record-fraud-noaa-september/?share=email
  239 Tony Heller, https://realclimatescience.com/2019/02/61-of-noaa-ushcn-adjusted-temperature-datais-now-fake/
  240 Tony Heller, https://realclimatescience.com/2019/02/61-of-noaa-ushcn-adjusted-temperature-datais-now-fake/
  241 Tony Heller, NASA Tampering With Reykjavik Raw Temperature Data,
  https://realclimatescience.com/2019/03/nasa-tampering-with-reykjavik-raw-temperature-data/
  242 Icelandic MetOffice,
  https://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213?fbclid=IwAR0btkOKhSD_fevTqW0GLp6fZNtZpalZ9ZOLiZ
  8–s5KxQdkVD7H-L1tiXw
  243 Icelandic MetOffice,
  https://en.vedur.is/climatology/articles/nr/1213?fbclid=IwAR0btkOKhSD_fevTqW0GLp6fZNtZpalZ9ZOLiZ
  8–s5KxQdkVD7H-L1tiXw
  244 Tony Heller, NASA Tampering With Reykjavik Raw Temperature Data,
  https://realclimatescience.com/2019/03/nasa-tampering-with-reykjavik-raw-temperature-data/
  245 Tony Heller, NASA Tampering With Reykjavik Raw Temperature Data,
  https://realclimatescience.com/2019/03/nasa-tampering-with-reykjavik-raw-temperature-data/
  246 C3Headlines, Fabricating Fake Temperatures, https://www.c3headlines.com/fabricating-faketemperatures.html
  247 https://diggingintheclay.wordpress.com/2009/11/13/climate-fast-food/
  248 Tony Heller, https://realclimatescience.com/overwhelming-evidence-of-collusion/
  249 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urban_heat_island_(Celsius).png, Public Domain
  250 National Wetherservice, Las Vegas, https://www.weather.gov/vef/
  251 National Climatic Data Center (NCDC, Numera National Centers for Environmental Information,
  NCEI) tillhörande U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Climate at a Glance
  2000-2014. https://www.ncdc.noaa.gov/cag/statewide/mapping
  252 Dr. Edward Long, Contiguous U.S. Temperature Trends Using NCDC Raw and Adjusted Data for OnePer-State Rural and Urban Station Sets
  253 Karl T., Menne, M.J., C.N. Williams, Jr., and M.A. Palecki, 2010
  254 Goddard Institute for Space Studies (GISS) vid U.S. National Aeronautics and Space Administration
  (NASA), Surface Temperature Analysis, https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
  255 Goddard Institute for Space Studies (GISS) vid U.S. National Aeronautics and Space Administration
  (NASA), Surface Temperature Analysis, https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
  256 Soon, Connolly and Connolly 2015, Re-evaluating the role of solar variability on Northern
  Hemisphere temperature trends since the 19th century, Earth-Science Reviews Volume 150, November
  2015, Pages 409-452, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012825215300349
  257 Lansner and Pedersen, Temperature trends with reduced impact of ocean air temperature, Energy &
  Environment March 21, 2018,
  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958305X18756670?journalCode=eaea&
  253
  258 Anthony Watts, https://wattsupwiththat.com/2017/11/08/the-uscrn-revisited/. Datakälla:
  https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/national-temperature-index/timeseries?datasets%5B%5D=uscrn&parameter=anomtavg&time_scale=p12&begyear=2004&endyear=2017&month=12
  259 Roy Spencer, University of Alabama, Huntsville, http://www.drroyspencer.com/latest-globaltemperatures/):
  260 British Broadcasting Corporation (BBC), Science & Environment 13 september 2013,
  https://www.bbc.com/news/science-environment-24173504
  261 Judith Curry 2015, Has NOAA Busted the Pause in Global Warming?,
  https://judithcurry.com/2015/06/04/has-noaa-busted-the-pause-in-global-warming/
  262 Carbon Brief 30 juni 2017, Zeke Hausfather, Major correction to satellite data shows 140% faster
  warming since 1998, https://www.carbonbrief.org/major-correction-to-satellite-data-shows-140-fasterwarming-since-1998
  263 Tony Heller, http://www.realclimatescience.com
  264 U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Fourth Assessment Report (AR4) 2007,
  Working Group 1, Climate Change 2007 The Physical Science Basis ss 37, 253,
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ar4_wg1_full_report-1.pdf
  265 Christopher Monckton
  266 Christopher Monckton
  267 Philosophical Investigations, https://www.youtube.com/watch?v=NX_nqbasMo0&t=1211s
  268 Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Climate_Change_Attribution.png
  269 Stephen Schneider, What is ‘dangerous’ climate change?, Nature 3 maj 2001 411:17-19
  270 U. S. Senate Minority Report: More Than 700 International Scientists Dissent Over Man-Made Global
  Warming Claims 2008, citatet från rapporten från 2007, som finns återgiven även 2008,
  http://docshare.tips/u-s-senate-minority-report_58afa0f3b6d87f82478b5dba.html#
  271 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group 1, Climate Change 2013, The
  Physical Science Basis, kap. 9, s 743,
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf
  272 Walsh K et al 2002, Climate Change in Queensland under Enhanced Greenhouse Conditions, CSIRO,
  https://legacy.longpaddock.qld.gov.au/about/publications/pdf/climatechange/qldunderenhancedgreen
  house1997-2002/FullReportHighRes.pdf
  273 John Christy, https://wattsupwiththat.com/2015/12/12/america-we-have-a-problem/
  274 RealClimate, http://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/03/the-true-meaning-ofnumbers/ 275 Arthur B. Robinson, Noah E. Robinson, and Willie Soon, Environmental Effects of Increased
  Atmospheric Carbon Dioxide, Petition project, Oregon Institute of Science and Medicine,
  http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm
  276 Dietrich E. Koelle, Climate cycles and their extrapolation into the future, Notrickszone,
  https://notrickszone.com/2015/02/02/german-analysis-current-warm-period-is-no-anthropogenicproduct-major-natural-cycles-show-no-signs-of-warming/
  277 Neff et al 2001, Strong coherence between solar variability and the monsoon in Oman between 9
  and 6 kyr ago, Nature 17 maj 2001 volume 411, pages 290–293,
  https://www.nature.com/articles/35077048
  278 Anthony Watts, https://wattsupwiththat.com/2014/02/10/historical-and-present-total-solarirradiance-has-been-tinkered-with-again/
  279 Anthony Watts, https://wattsupwiththat.com/2014/02/10/historical-and-present-total-solarirradiance-has-been-tinkered-with-again/
  280 Maslin et al., 2001. Modifierad från Judith Curry, https://judithcurry.com/2017/05/28/natureunbound-iii-holocene-climate-variability-part-b/
  281 Martin Enghoff, Jacob Svensmark, Nir Shaviv* and Henrik Svensmark 2018, The connection between
  cosmic rays, clouds and climate, National Space Institute of Denmark Universityof Jerusalem, https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2018/12/SvensmarkMunic2018.pdf 282 Martin Enghoff, Jacob Svensmark, Nir Shaviv and Henrik Svensmark 2018, The connection between
  cosmic rays, clouds and climate, National Space Institute of Denmark Universityof Jerusalem, https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2018/12/SvensmarkMunic2018.pdf 283 Marsh & Svensmark, PRL, 2000 (update 2005), grafen från Martin Enghoff, Jacob Svensmark, Nir Shaviv and Henrik Svensmark 2018, The connection between cosmic rays, clouds and climate, National
  Space Institute of Denmark *Universityof Jerusalem, https://www.eike-klima-energie.eu/wpcontent/uploads/2018/12/SvensmarkMunic2018.pdf
  284 Ole Humlum, http://www.climate4you.com/
  285 The Cloud Mystery, https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ
  286 Henrik Svensmark – ”The connection between cosmic rays, clouds and climate”,
  https://www.youtube.com/watch?v=Rg3MqdBX0_k
  287 Schiller Institute, https://www.youtube.com/watch?v=tAELGs1kKsQ
  288 John McLean 2009, Climate Science Corrupted, Science & Public Policy Institute,
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/climate_science_corrupted.pdf
  289 John McLean 2010, We Have Been Conned, Science & Public Policy Institute
  https://climaterealists.org.nz/sites/climaterealists.org.nz/files/mclean_we_have_been_conned.pdf
  290 Fler kritiska forskare: se U.S. Senate Committee on Environment and Public Work:
  http://docshare.tips/u-s-senate-minority-report_58afa0f3b6d87f82478b5dba.html#, se även
  https://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/press-releases-all?ID=10fe77b0-802a-23ad-4df1-
  fc38ed4f85e3
  291 Modifierad från Björn Lomborg 2015, Impact of Current Climate Proposals, Global Policy 9 november
  2015, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12295 https://www.lomborg.com/
  292 Our World in Data, https://ourworldindata.org/
  293 Our World in Data, https://ourworldindata.org/
  294 U.S. Census Bureau 2011. Senaste data och prognos skiljer sig något från denna graf, men har
  samma innebörd: https://www.census.gov/datatools/demo/idb/region.php?T=13&RT=0&A=aggregate&Y=1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2
  003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019&C=&R=1
  295 Our World in Data, https://ourworldindata.org/
  296 U.S. National Aeronautics and Space Administration 2009, Earth at Night,
  https://www.nasa.gov/topics/earth/earthday/gall_earth_night.html
  297 UN Environmental Programme (UNEP) 2013,Haiti – Dominican Republic Environmental Challenges in
  the Border Zone, https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-–-dominican-republic-environmentalchallenges-border-zone
  298 Agora Energiewende, Recent Electricity Data, Power Generation and Consumption,
  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricitydata/chart/power_generation/12.12.2019/12.01.2020/
  299 Rolf Schuster, https://www.vernunftkraft-odenwald.de/grafiken-von-rolf-schuster-zurenergiewende/
  300 Via Björn Lomborg, datakälla: OFDA/CRED International Disaster Database, http://www.emdat.be
  301 Alex Epstein, Center for Industrial Progress, https://industrialprogress.com/mcffdata/. Based on BP
  Statistical Review of World Energy 2019, https://www.bp.com/content/dam/bp/businesssites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-fullreport.pdf
  302 U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) 26 april 2016, Carbon Dioxide
  Fertilization Greening Earth, Study Finds, https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxidefertilization-greening-earth
  303 Forskning och Framsteg, Ökad växthuseffekt ger sämre grödor,
  https://fof.se/tidning/2012/5/artikel/okad-vaxthuseffekt-ger-samre-grodor
  304 Jim Steele: Del 1. https://www.youtube.com/watch?v=_FuKSK7kP0s
  Del 2. https://www.youtube.com/watch?v=QzoL9fTc16g
  Del 3. https://www.youtube.com/watch?v=ooaZLoJXhu4
  Del 4. https://www.youtube.com/watch?v=okS2dXsR2gg
  305 Läs till exempel Rockefeller, en klimatsmart historia, 2019, https://jacobnordangard.se/böcker.html
  306 Corbett Report, https://www.youtube.com/watch?v=0wlNey9t7hQ&t=4522s
  307 Joanne Nova, Climate Money, The Climate Industry: $79 billion so far – Trillions to come,
  http://joannenova.com.au/2009/07/massive-climate-funding-exposed/
  308 Drexel Now, Not Just the Koch Brothers: New Drexel Study Reveals Funders Behind the Climate
  Change Denial Effort, https://drexel.edu/now/archive/2013/december/climate-change/
Kategorier Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close